AMBIENT

Bài tập 24 trang 100 SBT Sinh học 9

Bài tập 24 trang 100 SBT Sinh học 9

Dấu hiệu nào sau đây có ở quần xã mà không có ở quần thể?

A. Tỉ lệ giới tính.                                      B. Mật độ.

C. Thành phần nhóm tuổi.                        D. Độ nhiều.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

  • Độ nhiều có ở quần xã mà không có ở quần thể. 

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 100 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>