YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về chu trình cacbon, phát biểu nào sau đây không đúng? 

  • A. Trong quần xã, hợp chất cacbon được trao đổi thông qua chuỗi và lưới thức ăn.
  • B. Không phải tất cả lượng cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn lớn.
  • C. Khí CO2 trở lại môi trường hoàn toàn do hoạt động hô hấp của động vật. 
  • D. Cacbon từ môi trường ngoài vào quần xã sinh vật chủ yếu thông qua quá trình quang hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C sai Vì khí CO2 từ quần xã trở lại môi trưòng thông qua hô hấp, đốt cháy,...

  - Phương án A đúng. Vì không chỉ hợp chất của cacbon mà tất cả các hợp chất khi đi qua quần xã đều thông qua chuỗi và lưới thức ăn.

  - Phương án B đúng. Vì có một lượng cacbon được lắng đọng thành trầm tích thông qua than, dầu khí,...

  - Phương án D đúng là vì cacbon từ môi trường ngoài vào quần xã sinh vật chủ yếu thông qua quá trình quang hợp và một phần thông qua hấp thụ từ rễ cây (rễ cây hấp thụ ion HCO3-)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 139666

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON