• Câu hỏi:

  Loại mạch dẫn nào sau đây làm nhiệm vụ dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên lá?

  • A. Quản bào và mạch gỗ
  • B. Mạch gồ và tế bào kèm.
  • C. Mạch ống và quản bào. 
  • D. Ống rây và mạch gỗ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nước và chất khoáng hoà tan được vận chuyển trong mạch gồ (dẫn truyền qua hệ xylem) chù yếu từ rễ lên lá. Cấu tạo mạch gồ gồm:

  • Ọuản bào: là các tế bào dạng ống, hẹp. dài. đã chết, thành dày hoá gồ, có vách ngăn.
  • Mạch ổng: Te bào chết, thành dày, hoá gỗ không còn vách ngăn giừa các tế bào.

  —» Đáp án A.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC