YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 95 SGK Lịch sử 9

Giải bài 1 tr 95 sách GK Sử lớp 9

Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Thể hiện ở chỗ phải giải phóng dân tộc giành chính quyền về tay nhân dân trước khi quân Đồng minh đổ bộ. Hồ Chủ tịch và mặt trận Việt Minh ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Trong hoàn cảnh sau đảo chính tháng 3,năm 1945,quân Nhật đảo chính Pháp, Nhưng Phát xít Nhật đã tan rã trên toàn mặt trận Viễn đông (hồng quân Liên Xô đánh tan 1 triệu quân Quan Đông, trên Trung Quốc,Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hi ro si ma va Na ga xa ki), Ở Đông Dương phát xít Nhật giãy chết,hoang mang cực độ, Ta nắm thời cơ giải phóng dân tộc, làm chủ đất nước thoát khỏi ách thống trị của đế quốc, xây dựng đất nước tự chủ, không để cho quân Đồng minh lấy danh nghĩa giải giáp phát xít Nhật mà tái chiếm đất nước, Lực lượng cách mạng từ quân sự đến chính trị đã lớn mạnh đủ sức đánh bại kẻ thù 
  • Như vậy sự nhuần nhuyễn giữa yếu tố bên ngoài và bên trong,sự kết hợp giữa điều kiện khách quan và chủ quan đã có đủ và chín muồi,tổng khởi nghĩa giành chính quyền là một quyết định thể hiện sự tài tình, sáng tạo và kịp thời của Đảng Cộng sản và Hồ Chủ tịch.Trong Tuyên ngôn độc lập, Hồ chủ tịch viết: Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị, nhân dân ta đã đứng lên...

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 95 SGK Lịch sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF