Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 23 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):