ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 64 SBT Lịch sử 12 Bài 12

Bài tập 6 trang 64 SBT Lịch sử 12 Bài 12

Hoàn thành bảng niên biểu về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian từ năm 1919 đến năm 1925.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Năm 1919:

 • Những hoạt động chính: Thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Véc-xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi Pháp và Đồng minh thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng của nhân dân An Nam.
 • Ý nghĩa: Khẳng định muốn giải phóng các dân tộc thuộc địa phải dựa vào sức của chính mình.

Năm 1920:

 • Những hoạt động chính:
  • Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin, 
  • Tham dự Đại hội Đại biểu của  Đảng Xã hội Pháp ở Tua, gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành đảng viên Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

 • Ý nghĩa: 
  • Tìm thấy và khẳng định con đường giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.
  • Trở thành người chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời cách mạng của Người.

Năm 1921-1922:

 • Những hoạt động chính: 
  • Người lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pháp để đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, ra báo “Người cùng khổ” làm cơ quan ngôn luận của Hội.
  • Viết bài cho các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân,... đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp.
 • Ý nghĩa: Thể hiện sự đoàn kết giữa các dân tộc thuộc địa.

Năm 1923-1925:

 • Những hoạt động chính: 
  • Tháng 6-1923: Người đến Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân (10-1923) và Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924).
  • Ngày 11-11-1924, Người về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
  • Tháng 6-1925: Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp.
 • Ý nghĩa: Là thời kì trực tiếp tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 64 SBT Lịch sử 12 Bài 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1