AMBIENT

Tính xem trước khi có dự kiến sắp xếp trong rạp hát có mấy dãy ghế biết rạp hát có 300 chỗ ngồi

bởi Maria Thi 02/05/2019
Một rạp hát có 300 chổ ngồi. Nếu mỗi dãy ghế thêm 2 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy ghế thì rạp hát sẽ giảm 11 chỗ ngồi. Hãy tính xem trước khi có dự kiến sắp xếp trong rạp hát có mấy dãy ghế?
ADSENSE

Câu trả lời (4)

 • Giả sử theo dự kiến rạp có x dãy ghế (x \inN*,x>3)

  ⇒Mỗi dãy có 300/x ( chỗ ngồi )

  Nếu bớt đi 3 dãy ghế thì rạp còn x-3( dãy ghế )

  Nếu mỗi dãy thêm 2 chỗ thì mỗi dãy có 300/x +2 =2x+300 /x (chỗ ngồi )

  Khi đó rạp có (x-3)(2x+300)/x (chỗ ngồi)

  Theo đề bài ta có phương trình:

        (x-3)(2x+300)/x =300-11

     ⇔(x-3)(2x+300)/x =289

     ⇒2x2-6x+300x-900=289x

     ⇔2x2+5x-900=0

     ⇔2x2-40x+45x-900=0

     ⇔2x(x-20)+45(x-20)=0

     ⇔(x-20)(2x+45)=0

  Với 2x+45 =0

    ⇔     x=-45/2 \notin N* (không tmdk)⇒loại

  Với x-20=0

     ⇔   x =20 \in N* (tmdk)

  Vậy theo dự kiến rạp có 20 dãy ghế.

  bởi Do Chiino 02/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Gọi x dãy ghế , y là số ghế trong 1 dãy ( x, y > 0 )

  Ta có 300 chỗ ngồi => xy = 300

  Ta lại có : thêm 2 chỗ ngồi vào mỗi dãy ghế và bớt đi 3 dãy ghế thì sẽ bớt đi 11 chỗ ngồi

  => (x-3)(y+2) = 300 - 11

  Ta có hệ pt : {xy = 300 {(x-3)(y+2) = 289

                     {xy = 300 {xy +2x - 3y = 295

  {xy = 300

  {2x - 3y = -5

  {x = 300/y

  {2.300/y -3y = -5

  {x = 300/y

  { 600 - 3y² + 5y = 0

  => y = 15 ( chọn ) còn -40/3 ( loại )

  => x = 300 / 15 = 20

  Có 20 dãy ghế với 15 chỗ ngồi mỗi dãy

  bởi . Thư 04/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>