Xác định R biết cho 7,1g MgCO3 và RCO3 vào HCl 7,3% thu được 1,68 lít CO2?

bởi Trần Bảo Việt 23/04/2019

Hòa tan 7,1g hỗn hợp X gồm MgCO3 và muối CO3 của kim loại R vào dd axit HCl 7,3% vừa đủ thu được dd Y và 1,68l CO2(đktc) nồng độ MgCl2 trong dd Y là 6,028%. Xác định kim loại R

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CO_2}=\dfrac{1,68}{22,4}=0,075mol\)=0,15
  MgCO3+2HCl\(\rightarrow\)MgCl2+H2O+CO2(1)
  R2(CO3)x+2xHCl\(\rightarrow\)2RClx+xH2O+xCO2(2)

  \(\rightarrow\)\(n_{HCl}=2n_{CO_2}=0,15mol\)
  \(\rightarrow\)\(m_{dd_{HCl}}=\dfrac{0,15.36,5.100}{7,3}=75gam\)
  mdd sau pư=75+7,1-0,075.44=78,8gam
  mMgCl2=\(\dfrac{78,8.6,028}{100}=4,75gam\)
  \(\rightarrow\)\(n_{MgCl_2}=\dfrac{4,75}{95}=0,05mol\)
  \(\rightarrow\)\(n_{MgCO_3}=n_{MgCl_2}=0,05mol\)\(\rightarrow\)\(m_{MgCO_3}=0,05.84=4,2gam\)
  \(\rightarrow\)\(m_{R_2\left(CO_3\right)_x}=7,1-4,2=2,9gam\)

  -Theo PTHH(1):\(n_{HCl\left(1\right)}=2n_{MgCl_2}=2.0,05=0,1mol\)

  \(\rightarrow\)\(n_{HCl\left(2\right)}=0,15-0,1=0,05mol\)

  -Theo PTHH(2):
  \(n_{R_2\left(CO_3\right)_x}=\dfrac{1}{2x}n_{HCl\left(2\right)}=\dfrac{0,05}{2x}mol\)
  \(\rightarrow\)\(M_{R_2\left(CO_3\right)_x}=\dfrac{2,9}{\dfrac{0,05}{2x}}=116x\)
  \(\rightarrow\)2R+60x=116x\(\rightarrow\)2R=56x\(\rightarrow\)R=28x
  -Nghiệm phù hợp x=2 và R=56(Fe)

  bởi Nguyễn Minh Khánh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan