AMBIENT

Xác đinh R biết cho 28,4g CaCO3 và RCO3 vào HCl dư rồi thêm NaOH 2,5M thu được 39,4g kết tủa?

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 22/04/2019

Hòa tan hoàn toàn 28,4 g hỗn hợp rắn gồm CaCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol CaCO3 và RCO3 là 2:1) bằng dung dịch HCl dư. Lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 2,5M được dung dịch A. Thêm BaCl2 dư vào dung dịch A thu được 39,4 g kết tủa. Xác định kim loại R?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi số mol RCO3 trong 28,4g hỗn hợp là x (mol), x > 0 thì số mol CaCO3 trong hỗn hợp là 2x mol.

  \(CaCO_3+2HCI\rightarrow CaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow\left(1\right)\)

  \(2x...............................2x\)

  \(RCO_3+2HCI\rightarrow RCl_2+H_2O+CO_2\uparrow\left(2\right)\)

  \(x...........................x\)

  \(n_{NaOH}=0,2.25=0,5\left(mol\right);n_{BaCO_3}=\dfrac{39,4}{197}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo đề ra, khi hấp thụ hoàn toàn CO2 vào dung dịch NaOH xảy ra 2 TH:

  TH1: Chỉ tạo muối \(Na_2CO_3\); dư \(NaOH\)

  \(CO_2+2NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\left(3\right)\)

  \(Na_2CO_3+BaCl_2\rightarrow BaCO_3\downarrow+2NaCl\left(4\right)\)

  Theo phương trình (3;4):

  \(n_{CO_2}=n_{BaCO_3}=0,2\left(mol\right)\Rightarrow3x=0,2\Rightarrow x=\dfrac{0,2}{3}\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow R=166\) (loại)

  TH2: Tạo 2 muối \(Na_2CO_3\&NaHCO_3\)

  \(CO_2+2NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

  \(a.........2a.........a\)

  \(CO_2+NaOH\rightarrow NaHCO_3\)

  \(b.........b...........b\)

  Theo bài ra \(a=0,2\left(mol\right)\)

  Mặt khác: \(2a+b=0,5\Rightarrow b=0,1\left(mol\right)\)

  Tổng số mol CO2 tạo thành sau phản ứng (1) và (2) là:

  \(0,2+0,1=0,3\left(mol\right)\)

  Hay \(3x=0,3\Rightarrow x=0,1\)

  Ta có: \(0,2.100+0,1\left(M_R+60\right)=28,4\Rightarrow24\left(g\right)\)

  Suy ra R là Mg

  bởi Ngọc Vân Anh 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>