Tính thể tích khí CO2 phản ứng

bởi can chu 27/04/2019

Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M; KOH 1,4M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 11,82 gam kết tủa. Tính giá trị của V

Câu trả lời (1)

 • ta có: \(n_{K_2CO_3}=0,1.0,2=0,02\left(mol\right)\)

  \(n_{KOH}=0,1.1,4=0,14\left(mol\right)\)

  PTHH: \(CO_2+2KOH\rightarrow K_2CO_3+H_2O\left(1\right)\)

  có thể có: \(CO_2+K_2CO_3+H_2O\rightarrow2KHCO_3\left(2\right)\)

  \(BaCl_2+K_2CO_3\rightarrow BaCO_3+2KCl\left(3\right)\)

  theo (3): \(n_{K_2CO_3\left(3\right)}=n_{BaCO_3}=\dfrac{11,82}{197}=0,06mol>n_{K_2CO_3banđầu}=0,02mol\) TH1: không xảy ra phản ứng (2)

  theo (1): \(n_{CO_2}=n_{K_2CO_3\left(3\right)}-n_{K_2CO_3banđầu}=0,06-0,02=0,04\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V=0,04.22,4=0,896\left(lít\right)\)

  TH2: xảy ra phản ứng (2)

  theo (1) : \(n_{CO_2\left(1\right)}=n_{K_2CO_3\left(1\right)}=\dfrac{1}{2}n_{KOH}=\dfrac{0,14}{2}=0,07mol\)

  \(\Rightarrow n_{K_2CO_3pưở\left(2\right)}=n_{K_2CO_3\left(1\right)}+n_{K_2CO_3bđ}-n_{K_2CO_3\left(3\right)}=0,07+0,02-0,06=0,03mol\)

  theo (2):\(n_{CO_2\left(2\right)}=n_{K_2CO_3\left(2\right)}=0,03mol\)

  \(\Rightarrow V=\left(0,07+0,03\right).22,4=2,24lít\)

  bởi Nhật Bình 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan