Tính thể tích CO2 (đktc) trường hợp chỉ tạo ra muối không tan. Khối lượng muối không tan?

bởi Aser Aser 27/04/2019

Dẫn khí CO2 vào 1,2l dd Ca(OH)2 0,1M thấy tạo ra 5g 1 muối không tan cùng vs 1 muối tan
a) Tính thể tích CO2 đã dùng (đktc)
b) Tính khối lượng và nồng độ mol của muối tan
c) Tính thể tích CO2 (đktc) trường hợp chỉ tạo ra muối không tan. Khối lượng muối không tan?

Câu trả lời (1)

 • \(2CO_2\left(0,14\right)+Ca\left(OH\right)_2\left(0,07\right)\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\left(0,07\right)\)

  \(CO_2\left(0,05\right)+Ca\left(OH\right)_2\left(0,05\right)\rightarrow CaCO_3\left(0,05\right)+H_2O\)

  a/ \(n_{CaCO_3}=\dfrac{5}{100}=0,05\left(mol\right)\)

  \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=1,2.0,1=0,12\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{Ca\left(OH\right)_2\left(1\right)}=0,12-0,05=0,07\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{CO_2}=0,14+0,05=0,19\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{CO_2}=0,19.22,4=4,256\left(l\right)\)

  b/ \(\left\{{}\begin{matrix}m_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=0,07.162=11,34\left(g\right)\\CM_{Ca\left(HCO\right)_2}=\dfrac{0,07}{1,2}=0,0583\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

  c/ Để chỉ tạo muối tan thì:

  \(\dfrac{n_{Ca\left(OH\right)_2}}{n_{CO_2}}\le\dfrac{1}{2}\)

  \(\Rightarrow n_{CO_2}\ge2.n_{Ca\left(OH\right)_2}=2.1,2=2,4\)

  Để chỉ tạo muối không tan thì:

  \(\dfrac{n_{Ca\left(OH\right)_2}}{n_{CO_2}}\ge1\)

  \(\Rightarrow n_{CO_2}\le n_{Ca\left(OH\right)_2}=1,2\)

  bởi Dương Sinh 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan