YOMEDIA
UREKA

Tính phần trăm theo khối lượng của Mg

Hoà tan hoàn toàn 6,4 g hỗn hợp Mg và MgO bằng 200 g dung dịch H2SO4 loãng, thu được 2,24 l khí H2 (đktc)

a) Tính phần trăm theo khối lượng của Mg

b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit cần dùng

c) Tính nồng độ phần trăm chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

* M.n giúp mik vs nha*

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Mg + H2SO4 \(\rightarrow\)MgSO4 + H2 (1)

  MgO + H2SO4 \(\rightarrow\)MgSO4 + H2O (2)

  nH2=\(\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nH2=nMg=0,1(mol)

  mMg=24.0,1=2,4(g)

  % mMg=\(\dfrac{2,4}{6,4}.100\%=37,5\%\)

  b;

  mMgO=6,4-2,4=4(g)

  nMgO=\(\dfrac{4}{40}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  nMg=nH2SO4=0,1(mol)

  nMgO=nH2SO4=0,1(mol)

  \(\sum\)nH2SO4=0,1+0,1=0,2(mol)

  mH2SO4=0,2.98=19,6(g)

  C % dd H2SO4=\(\dfrac{19,6}{200}.100\%=9,8\%\)

  c;

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  nMg=nMgSO4=0,1(mol)

  nMgO=nMgSO4=0,1(mol)

  \(\sum\)nMgSO4=0,1+0,1=0,2(mol)

  mMgSO4=120.0,2=24(g)

  C % dd MgSO4=\(\dfrac{24}{6,4+200-2.0,1}=11,64\%\)

    bởi Hiền Thanh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON