Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng?

bởi Lê Gia Bảo 24/04/2019

Cho 16 gam sắt (III) oxit tác dụng với 500 gam dung dịch axit sunfuric 9,8%

a)Viết pthh

b)Tính khối lượng muối thu được?

c)Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng?

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: Fe2O3 + 3H2SO4 ➜ Fe2(SO4)3 + 3H2O

  b) \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{H_2SO_4}=500.98\%=49\left(g\right)\)

  \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{49}{98}=0,5\left(mol\right)\)

  Theo PT: \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2SO_4}\)

  Theo bài: \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1}{5}n_{H_2SO_4}\)

  \(\dfrac{1}{5}< \dfrac{1}{3}\) ⇒ Fe2O3 hết, H2SO4

  Theo PT: \(n_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=n_{Fe_2O_3}=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=0,1.400=40\left(g\right)\)

  c) Dung dịch sau phản ứng gồm: H2SO4 dư và Fe2(SO4)3

  \(n_{H_2SO_4}pư=3n_{Fe_2O_3}=3.0,1=0,3\left(mol\right)\)

  \(n_{H_2SO_4}dư=0,5-0,3=0,2\left(mol\right)\)

  \(m_{H_2SO_4}dư=0,2.98=19,6\left(g\right)\)

  \(m_{dd}=16+500=516\left(g\right)\)

  \(C\%_{dd_{H_2SO_4}}=\dfrac{19,6}{516}.100\%=3,8\%\)

  \(C\%_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{40}{516}.100\%=7,75\%\)

  bởi Vũ Thuỵ Quỳnh Nhi 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan