AMBIENT

Tính Nồng Độ mol dung dịch sau phản ứng

bởi thu hằng 13/05/2019

cho 28,4g hỗn hợp nhôm oxit và đồng oxit tác dụng vừa đủ với 700 ml dung dịch HCL 2M. A) viết phương trình hóa học B) tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp C) tính khối lượng mỗi muối sinh ra D) tính Nồng Độ mol dung dịch sau phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi a, b lần lượt là số mol của Al2O3 và CuO

  \(\Rightarrow102a+80b=28,4\left(I\right)\)

  \(Al_2O_3\left(a\right)+6HCl\left(6a\right)\rightarrow2AlCl_3\left(2a\right)+3H_2O\)

  \(CuO\left(b\right)+2HCl\left(2b\right)\rightarrow CuCl_2\left(b\right)+H_2O\)

  \(n_{HCl}=1,4\left(mol\right)\)

  Theo PTHH: \(n_{HCl}=6a+2b\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow6a+2b=1,4\left(II\right)\)

  Từ (I) và (II) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,1\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Al_2O_3}=20,4\left(g\right)\\m_{CuO}=8\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  Muối sinh ra: \(\left\{{}\begin{matrix}AlCl_3=2a=0,4\left(mol\right)\\CuCl_2=b=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{AlCl_3}=53,4\left(g\right)\\m_{CuCl_2}=13,5\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{AlCl_3}}=\dfrac{0,4}{0,7}=\dfrac{4}{7}\left(M\right)\\C_{M_{CuCl_2}}=\dfrac{0,1}{0,7}=\dfrac{1}{7}\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

  bởi phạm thị thu thảo 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>