AMBIENT

Tính nồng độ % dung dịch sau phản ứng

bởi Thùy Nguyễn 01/06/2019

Cho 100 gam dung dịch NaCl 5,85% vào 100 gam dung dịch AgNO3 12%. Tính nồng độ % dung dịch sau phản ứng.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(m_{NaCl}=\dfrac{5,85.100}{100}=5,85g\)

  \(n_{NaCl}=\dfrac{5,85}{58,5}=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{AgNO_3}=\dfrac{12.100}{100}=12g\)

  \(n_{AgNO_3}=\dfrac{12}{170}\approx0,07\left(mol\right)\)

  Ta co: \(\dfrac{0,1}{1}>\dfrac{0,07}{1}\Rightarrow\) NaCl dư

  NaCl + AgNO3 \(\rightarrow\) NaNO3 + AgCl\(\left(\downarrow\right)\)

  de: 0,1 0,07

  pu: 0,07 0,07 0,07 0,07

  spu: 0,03 0 0,07 0,07

  \(m_{NaCl\left(dư\right)}=0,03.58,5=1,755g\)

  \(m_{NaNO_3}=0,07.85=5,95g\)

  \(m_{ddspu}=m_{ddNaCl}+m_{ddAgNO_3}-m_{AgCl}=189,955g\)

  \(C\%_{NaCl\left(dư\right)}=\dfrac{1,755}{189,955}.100\%\approx0,92\%\)

  \(C\%_{NaNO_3}=\dfrac{5,95}{189,955}.100\%\approx3,13\%\)

  bởi bùi văn tú 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>