AMBIENT

Tính %Mg biết cho Cu, Mg, Fe tác dụng với HCl dư thấy còn 3,2g chất rắn và thu được 2,24 lít khí?

bởi Bảo Lộc 22/04/2019

Cho một hỗn hợp gồm 3 kloại Cu,Mg,Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy còn lại 3.2g chất rắn không tan và tạo ra 2.24l khí (đktc). Lọc bỏ phần không tan, lấy phần dung dịch cho tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa. Rửa sạch và nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 6g chất rắn. Tính % khối lượng Mg. Giúp mk với, mk cần gấp!!!

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Mg+2HCl\(\rightarrow\)MgCl2+H2

  x\(\rightarrow\)....2x...........x........x

  Fe+2HCl\(\rightarrow\)FeCl2+H2

  y\(\rightarrow\)..2y..........y........y

  \(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1mol\)

  x+y=0,1(I)

  \(m_{Cu}=3,2gam\)

  MgCl2+2NaOH\(\rightarrow\)Mg(OH)2+2NaCl

  x\(\rightarrow\)............................x

  FeCl2+2NaOH\(\rightarrow\)Fe(OH)2+2NaCl

  y\(\rightarrow\)..........................y

  Mg(OH)2\(\overset{t^0}{\rightarrow}\)MgO+H2O

  x\(\rightarrow\).................x

  4Fe(OH)2+O2+2H2O\(\rightarrow\)4Fe(OH)3

  y\(\rightarrow\).......................................y

  2Fe(OH)3\(\overset{t^0}{\rightarrow}\)Fe2O3+3H2O

  y\(\rightarrow\)...............\(\dfrac{y}{2}\)

  40x+160\(\dfrac{y}{2}=6\rightarrow40x+80y=6\left(II\right)\)

  -Giải hệ(I,II) có x=0,05 và y=0,05

  \(m_{Mg}=0,05.24=1,2gam\)

  \(m_{Fe}=0,05.56=2,8gam\)

  \(m_{hh}=3,2+1,2+2,8=7,2gam\)

  %Mg=\(\dfrac{1,2}{7,2}.100\approx16,7\%\)

  bởi Đặng Ly 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>