AMBIENT

Tính khối lượng kim loại Na

bởi Mai Thuy 13/05/2019

Cho mình hỏi bài này : Cho m gam kim loại Na vào 200 gam dd Al2(SO4)3 1,71%. Phản ứng xong thu được 0,78 gam kết tủa. Tính m? (Các bạn giải dễ hiểu giúp mình một chút)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(2Na+2H_2O\rightarrow2NaOH+H_2\) (I)

  \(6NaOH+Al_2\left(SO_4\right)_3\rightarrow3Na_2SO_4+2Al\left(OH\right)_3\) (1)

  \(NaOH+Al\left(OH\right)_3\rightarrow NaAlO_2+2H_2O\) (2)

  \(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=200.1,71\%=3,42g\Rightarrow n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{3,42}{342}=0,01mol\)

  \(n_{Al\left(OH\right)_3}=\dfrac{0,78}{78}=0,01mol\)

  TH1: Chỉ xảy ra pt1

  \(n_{NaOH\left(1\right)}=3n_{Al\left(OH\right)_3}=0,03mol=n_{Na}\)

  \(\Rightarrow m_{Na}=0,03.23=0,69g\)

  TH2: Xảy ra cả pư 1,2

  \(n_{Al\left(OH\right)_3\left(1\right)}=2n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=2.0,01=0,02mol\)

  \(\Rightarrow n_{Al\left(OH\right)_3\left(2\right)}=0,02-0,01=0,01mol=n_{NaOH\left(2\right)}\)

  \(n_{NaOH\left(1\right)}=0,06mol\)

  \(\Rightarrow n_{NaOH\left(1+2\right)}=0,07mol=n_{NaOH\left(I\right)}=n_{Na}\)

  \(\Rightarrow m_{Na}=0,07.23=1,61g.\)

  bởi Khiêm Bạch Gia 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>