Tính khối lượng kết tủa

bởi thu phương 23/04/2019

Cho 29,25 g NaCl vào 250ml đ AgNO3 20% ( D= 1,14 g/ml )

a)Tính khối lượng kết tủa

b)Tính nồng độ phần trăm các chất sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • NaCl + AgNO3 -> NaNO3 + AgCl

  mdd AgNO3=250.1,14=285(g)

  nNaCl=0,5(mol)

  nAgNO3=\(\dfrac{285.20\%}{170}=0,335\left(mol\right)\)

  Vì 0,335<0,5 nên NaCl dư 0,165 mol

  Theo PTHH ta có:

  nNaNO3=nAgCl=nAgNO3=0,335(mol)

  mAgCl=142,5.0,335=48,0725(g)

  mdd=29,25+285-48,0725=266,1775(g)

  C% dd NaCl=\(\dfrac{58,5.0,165}{266,1775}.100\%=3,63\%\)

  C% dd NaNO3=\(\dfrac{85.0,335}{266,1775}.100\%=10,7\%\)

  bởi Mì Tôm Tô 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan