AMBIENT

Tính khối lượng hỗn hợp A là bao nhiêu?

bởi Hy Vũ 01/06/2019

Hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe cần dùng 200 gam dd HCl 7,3*/. người ta thu được B tính A

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nHCl=\(\dfrac{200.7,3}{100.36,5}=0,4\left(mol\right)\)

  -Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg, Fe

  pthh:

  Mg+2HCl\(\rightarrow\)MgCl2+H2

  x........2x...........x......x(mol)

  Fe+2HCl\(\rightarrow\)FeCl2+H2

  y......2y...........y........y(mol)

  Theo đề bài, Ta có hệ:

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}24x+56y=8\\2x+2y=0,4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  Tính A ở đây mình hiểu là tính % về m của từng chất trong A đứng không

  %mMg=\(\dfrac{0,1.24}{8}.100=30\%\)

  %mFe=100-30=70%

  bởi Pham Thanh Binh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>