RANDOM

Tính khối lượng chất rắn thu được.

bởi hi hi 29/05/2019

Giúp mình với

Cho 3,45 gam Na vào 200 gam dung dịch MgSO\(_4\) 6% thì thu được kết tủa A. Nung chất A trong không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2 (1)

  2NaOH + MgSO4 -> Mg(OH)2 + Na2SO4 (2)

  Mg(OH)2 -> MgO + H2O (3)

  nNa=0,15(mol)

  nMgSO4=0,1(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nNa=nNaOH=0,15(mol)

  Vì \(\dfrac{0,15}{2}< \dfrac{0,1}{1}\)nên MgSO4 dư 0,025 mol

  Theo PTHH 2 ta có:

  nMg(OH)2=\(\dfrac{1}{2}\)nNaOH=0,075(mol)

  Theo PTHH 3 ta có:

  nMg(OH)2=nMgO=0,075(mol)

  mMgO=0,075.40=3(g)

  bởi Hoàng Thông 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA