Tính khối lượng brom tham gia phản ứng

bởi Nguyễn Ngọc Sơn 24/04/2019

Cho 6,5 lít hỗn hợp khí axetilen và metan vào dd Br dư ,dd Br nhạt màu,người ta thu được 43,5 g tetrabrommetan ( các khí ở đktc).

a. Tính khối lượng brom tham gia phản ứng

b. Xác định thành phần % thể tích các khí trong hỗn hợp đầu

Câu trả lời (1)

 • a) \(C_2H_2+2Br_2\rightarrow C_2H_2Br_4\)

  1 2 1 (mol)

  0,1 0,2 0,1 (mol)

  ta có \(n_{C_2H_2Br_4}=\dfrac{43,5}{346}\approx0,1\left(mol\right)\)

  => \(m_{Br_2}\approx0,2.160=32\left(g\right)\)

  Ta có ;

  \(V_{C_2H_2}\approx0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  => V\(\%_{C_2H_2}=\dfrac{2,24}{6,5}.100\%\approx34,5\%\)

  => V\(\%_{CH_4}\approx100\%-34,5\%=65,5\%\)

  bởi Đinh thị Phương 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan