Nhận biết NaOH, H2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl3

bởi Hoàng My 29/04/2019

giúp mình gấp mình cần cho thứ 5, cảm ơn các bạn trước nha, giúp mình hết các bài luôn nha:

Câu 2: Chỉ dùng giấy quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt. Viết PTHH (nếu có):

a. NaOH, H2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl3

b. KOH, H2SO4, BaCl2; Na2SO4, K2SO3

c. HCl, Ca(OH)2, AgNO3, KNO3, K2CO3

Câu 3:Viếtcác PTHH hoànthànhdãychuyểnhoásau

a. Fe(OH)3--- Fe2O3 --- Fe2(SO4)3 ---- FeCl3 Fe

b. Cu(OH)2 ----CuCl2 ---- AlCl3 -----Al(OH)3 ----- Al2O3


c. Na---- Na2O---- NaOH---- Na2CO3 ----NaCl---- AgCl

Na----- Na2SO4 -----BaSO4

Câu 4: Dẫn 4,48 lít khí SO2 (đo ở đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 2M. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. Biết rằng sản phẩm tạo thành chỉ chứa muối trung hòa.

Câu5:Cho Fe(OH)3tácdụngtácdụnghoàntoànvới73g dung dịchHCl20%.

a. TínhkhốilượngFe(OH)3đãthamgiaphảnứng.

b.Tínhkhốilượngcủamuốithuđượcsauphảnứng.

Câu 6: Cho 120g dung dịch MgSO4 10% tác dụng tác dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch KOH.

a. Tính khối nồng độ mol của dung dịch KOH đã tham gia phản ứng.

b. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

Câu7: Ngâm đinh sắt nặng 20 gam trong 200ml dung dịch đồng (II) sunfat, sau một thời gian nhấc đinh sắt ra, rửa nhẹ, sấy khô cân nặng 23,2 gam. Tính:

a. Nồng độ mol dung dịch đồng (II) sunfat đã dùng.

b. Khối lượng đồng tạo thành.

Câu 8:Trộn dung dịch chứa 32 gam muối sunfat của kim loại M có hóa trị II vào dung dịch natri hiđroxit dư, sau phản ứng thu được 28,4 gam muối natri sunfat. Xác định kim loại M.

cảm ơn các bạn nhiều

Câu trả lời (1)

 • Bài 2 (P/s: Mk gợi ý th nha bn tự trình bày hihi)

  a)Cho quỳ vào mỗi lọ => nhận ra NaOH(làm quỳ hóa xanh) ,H2SO4 (làm quỳ hóa đỏ). Còn lại k làm đổi màu quỳ. Tiếp tục cho NaOH vừa nhận được vào các mẩu thử còn lại=>mẩu thử chứa FeCl3 xuất hiện kết tủa nâu đỏ( Fe(OH)3 ), mẩu thử chứa MgCl2 xuất hiện kết tủa trắng(Mg(OH)2), mẩu thử NaCl k có ht

  PT: 3NaOH+ FeCl3 -----> Fe(OH)3 + 3NaCl

  2NaOH+ MgCl2-----> Mg(OH)2+ 2NaCl

  b) Cho quỳ vào các mẩu thử => nhận ra KOH(làm quỳ hóa xanh), H2SO4 (làm quỳ hóa đỏ), mẩu thử còn lại k làm đổi màu quỳ. Tiếp tục cho H2SO4 vừa nhận được vào các dd còn lại=> nhận ra dd chứa BaCl2 xuất hiện kết tủa trắng(BaSO4) và dd chứa K2SO3 xuất hiện bọt khí ko màu (SO2), mẩu thử còn lại k có ht

  Pt: BaCl2+ H2SO4 ------> BaSO4+ 2HCl

  K2SO3+ H2SO4 ------> K2SO4+ SO2+ H2O

  c) Cho quỳ vào các mẩu thử=> nhận ra Ca(OH)2 (làm quỳ hóa xanh), HCl (làm quỳ hóa đỏ), các mẩu thử còn lại k làm đổi màu quỳ. Tiếp tục cho dd HCl vừa nhận đc t/d với các mẫu thử còn lại nhận thấy dd chứa dd AgNO3 xuất hiện kết tủa trắng (AgCl), dd chứa K2CO3 xuất hiện bọt khí k màu (CO2), dd chứa KNO3 k có ht

  PT AgNO3+ HCl -----> AgCl+ HNO3

  K2CO3+ 2HCl -----> 2KCl+ CO2+ H2O

  bởi Nguyen Phuong 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Trọng Nhân

  Cho một mẩu Na vào dung dịch chứa AlCl3 và CuCl2 thu được khí A, kết tủa C, dung dịch B. Nung kết tủa C đến khi khối lượng không đổi được chất rắn D. Cho H2 đi qua D nung nóng, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn E. Cho E tác dụng với HCl dư được dung dịch F và chất rắn G. Xác định A, B, C, D, E, F, G. Viết các PT phản ứng xảy ra

 • hà trang

  Dùng phương pháp lí, hóa nhận biết NH3, NaOH, FeCl2, FeCl3

 • Bi do

  1.Cho 4.64 g hỗn hợp gồm Fe2o3 và 1 oxit kim loại hóa trị II số mol= nhau tác dụng vừa đủ với 320 ml dd Hcl 1M .

  Xác định oxit chưa biết ?

 • Bánh Mì

  1.Hấp thụ hoàn toàn V khí CO2 vào 200ml dd NaOH xM sau pứ thu được dd X.Cho dd X tác dụng với CaCl2 dư,thu được 10g kết tủa.Mặt khác nếu cho dd X tác dụng với Ca(OH)2 dư thu được 20g kết tủa.Tính V và x

  2.Hòa tan hết 17,2g hỗn hợp X gồm Fe và 1 oxit sắt vào 200g dd HCl 14,6% thu được dd A và 2,24 lít khí H2.Thêm 33 g nước vào dd A thu được ddB.Nồng độ % của dd HCl trong dd B là 2,92%.Mặt khác,cũng hòa tan hết 17,2g hh X vào dd H2SO4 đặc,nóng thu V lít SO2

  a.Xác định công thức oxit sắt

  b.Tính khoảng giá trị V

  3.Hh X gồm Na Ba Na2O BaO.Cho 21,9g X hòa tan vào nước thu 1,12 lít H2 và dd Y,trong đó có 20,52g Ba(OH)2.Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít CO2 và dd Y,thu được m(g) kết tủa.Tính m

  4.Đốt hoàn toàn m(g)FeS2 = 1 lượng O2 vừa đủ thu được khí X.Hấp thụ hoàn toàn khí X =1 lít dd chứa Ba(OH)2 0,15M và KOH 1M thu được dd Y và 21,7g kết tủa.Cho Y vào NaOH thấy xuất hiện kết tủa.Tính m

 • Phạm Khánh Ngọc

  Bài 1 Cân bằng các phản ứng sau

  a FexOy + CO ------->FeO+ CO2

  b FexOy+H2SO4------->Fe2(SO4)3 + SÒ +H2O

  c Fe3O4+HNO3--------> Fe(NO3)3+NO+H2O

  d Al+HNO3----->Al(NO3)+N2+H2O

  Bài 2 lấy 36,8 g h2 A gồm Fe Al Al2O3 rồi chia thành hai phần bằng nhau:

  -Phần 1:Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lit khí

  -Phần 2: Cho tác dụng với V(ml) dung dịch HCl 2M vừa đủ thu được 7,84 lít khí. Biết các thể tích khí đều ở đktc

  Viết các PTHH , tính khối lượng mỗi chất trong A và CV ( ml) dung dịch HCl 2M đã dùng?

  Bài 3 Cho 1,28g hỗn hợp bột sắt và sắt oxit FexOy hòa tan vào dung dịch axit HCl thấy có 0,224 lit H2 bay ra. Mặt khác lấy 6,4 g hỗn hợp ấy đem khử bằng H2 thấy còn 5,6 g chất rắn. Xác định CT của Sắt Oxit

  Bài 4 Một hỗn hợp X nặng 1,86 g gồm Fe vả Zn. Cho tác dụng với dung dịch HCl. Phản ứng xảy ra hoàn toàn

  a X tan hay không nếu số mol HCl là 0,1?

  b Cũng câu hỏi đó nếu số mol HCl 0,04. Tính thể tích khí H2 bay ra ở đktc

  Bài 5 Hòa tan hoàn toàn 5,5 hỗn hợp gồm hai kim loại Al và Fe trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng lên 5,1 g

  Tính thành phần % về khối lượng của hai kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

 • Mai Anh

  AlCl3+Na2S->Al2S3+NaCl

  AlCl3+Na2S+H2O->Al(OH)3+H2S+NaCl

  Fe(NO3)3+Na2CO3+H2O->Fe(OH)3+CO2+NaNO3

  CuFeS2 + O2 –> CuO + Fe2O3 + SO2

 • Lê Gia Bảo

  Trộn 10l N2 với 40l H2 rồi nung nóng một thời gian sau đó đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu. Ta thu được 48l hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3.
  a, Tính V Nh3 tạo thành
  b, Tính hiệu suất tổng hợp NH3

 • Anh Nguyễn

  1.

  A->B+E

  B->C

  C->D

  E->G

  G->H

  D+H->I

  I->A

  biết A là kim loại có hóa trị không đổi bạc nhẹ trắng.B,C,D,I là hợp chất có chứa A

  2.Cần lấy bao nhiêu gam nước và bao nhiêu gam tinh thể hiđrat có công thức XY.10H2O với khối lượng mol là 400g,để pha một dung dịch bão hòa ở 90 độ C mà khi làm lạnh đến 40 độ C sẽ lắng xuống 0,5 mol hiđrat có công thức XY.6H2O.Bik độ tan của muối XY ở 90 và 60 độ C lần lượt là 90g 60g

 • Vũ Hải Yến

  36. hòa tan hoàn toàn 1,36 kim loại hóa trị II = 250ml h2so4 0,3M để trung hòa lượng axit dư cần 60ml dung dịch naoh 0,5M hỏi đó là kim loại gì?

 • Nhat nheo

  Hỗn hợp gồm : CuO, FeO, Al2)3 , làm thế nào để tách chúng ra khỏi nhau