Nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối?

bởi minh dương 29/05/2019

Hòa tan 15,3 g hỗn hợp A bằng muối cacbonat của kim loại M (hóa trị I) và muối cacbonat của kim loại R ( hóa trị II ) trong dung dịch HCl tạo 3,36 l khí ở đktc

a , nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối

b , Xác định kim loại M , R biết :

\(\dfrac{n_{M2CO3}}{n_{RCO3}}=\dfrac{1}{2}\)

===============================================

Đây là 1 bài tập khá hay ... đăng lên cho các chế xem :D ... cái này thuộc dạng nâng cao 9 cấp huyện nha :) .... tag tên vài người nổi danh vô đây nè :

trần hữu tuyển , Như Khương Nguyễn , Elly Phạm , Hồ Hữu Phước , Anh Ngốc đoán chừng chừng đều lớp 9 nên t tag vô á

=================================================

ĐS : ( cái câu b -_ lập luận của t vô cùng ngộ -_- ... mong các thánh chỉ giáo ... thanks ... cúi đầu 900 )

a : 16,95

b , M là Li

R là Fe

Câu trả lời (1)

 • a;

  M2CO3 + 2HCl -> 2MCl + CO2 + H2O (1)

  RCO3 + 2HCl -> RCl2 + CO2 + H2O (2)

  nCO2=\(\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

  Ta có:

  2nCO2=nHCl=0,3(mol)

  nCl trong HCl=nHCl=0,3(mol)

  Áp dụng ĐLBTKL cho nguyên tố C ta có:

  nCO3 trong A=nCO2=0,15(mol)

  mmuối=mA-mCO3+mCl=15,3-60.0,15+35,5.0,3=16,95(g)

  b;

  Đặt nM2CO3=a

  nRCO3=b

  Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,15\\\dfrac{a}{b}=\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,05;b=0,1

  Ta có:

  0,05.(2M+60)+0,1(R+60)15,3

  <=>0,1R+0,1M=6,3

  <=>R+M=63

  Vì M là kim loại hóa trị 1 nên M nhận giá trị lần lượt là 7;23;39.

  Với M=7 thì R=56(chọn)=>R là Fe

  Với M=23 thì R=40(chọn)=>R là Ca

  Với M=39 thì R=24(chọn)=>R là Mg

  bởi Dương Thanh Thanh 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan