MOBILEAPP

Gọi tên của KHSO4; NH4NO3; ( NH4)2 SO4?

bởi trần kim anh 24/04/2019
 1. KHSO4; NH4NO3; ( NH4)2 SO4
ADSENSE

Câu trả lời (5)

 • 1. kali hidro sunfat

  2. amoni nitrat

  3. amoni sunfat

  bởi Trâm Trần 24/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. kali hidro sunfat

   

  bởi Trâm Trần 24/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. KHSO4: Kalihidrosunfat

  2. Amoninitrat

  3. diamonisunfat

   

  bởi NguyễnThị Thu Hiền 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Viết PTHH biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi; than (cacbon), hiđro, magie, sắt.
  Mơn ạsmiley.

 • Tính thể tích CO2 thu được ở đktc
 • Cần thêm bao nhiêu gam NaOh vào 500g dung dịch NaOH 4% để có dung dịch NaOH 10%
 • Cho 150 gam dung dịch X (dung dịch NaOH 2%) vào 2,94 gam H3PO4 .Sau phản ứng ,cô cạn dung dịch được m gam chất rắn khan .Giá trị của m là
 • đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp khí (đk thường )X gồm 1 ankan và 1 anken cần dùng 0,7 mol O2 thu được 0,4 mol CO2 xác định công thức của 2 hidro cacbon biết V% anken < 22%

 • cho 1 dòng khí hidro dư qua 4,8 g hỗn hợp gồm CuO và 1 oxit sắt nung nóng thu đc 3.52g chất rắn. Đem chất rắn đó hòa tan trong axit HCl dư thu đc 0.896l khí ( đktc)

  a) xác định khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp

  b) xác định công thức phân tử oxit sắt

  giúp mình bài này nhé

 • Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân 11,025 gam KClO3.

  a, Hãy tính thể tích oxi tạo thành.

  b, Nếu cho lượng oxi thoát ra phản ứng với 6,5 gam Zn. Hãy xác định chất nào dư, chất nào hết. Tính khối lượng chết dư.

  c, Tính thể tích không khí đốt cháy hết 6,5g kim loại kẽm ở trên ( Biết V oxi = 1/5 không khí )

 • 1/ Cặp chất nào sau đây  tác dụng được với nhau, viết PTHH và ghi điều kiện phản ứng (nếu có):

  a.Magie và dd HCl      b. Bari và lưu huỳnh;      c.Sắt và khí clo;                      d. Sắt và

                                         

   dd NaOH;

   

  e. Khí clo và khí oxi ;   g.Khí clo và nước;           h. Natri và dung dịch CuCl2 ;   i. Sắt và lưu huỳnh;

  2/ Nêu phương  pháp hóa học để phân biệt 3 khí: oxi, clo, hiđro clorua đựng trong 3 lọ riêng biệt.

  3/ CO  có lẫn CO2, làm thế nào để thu được CO tinh khiết?

  4/ Fe, Cu, Al, Ag; kim loại nào tác dụng được với dd: CuSO4, AgNO3 . Viết PTHH (nếu có)

  5/ Viết phương trình hóa học biểu diễn dãy chuyển đổi sau:

  a. Fe  FeCl3  Fe(OH)3   Fe2O3 Fe FeCl2 Fe(NO3)2

  b. MnO2 Cl2 FeCl3 NaCl Cl2 CuCl2 AgCl

  c. Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3  Al2O3 Al

  6/ Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cần dùng 800ml dung dịch HCl 2,5M. Xác định kim loại M. Biết hóa trị của kim loại trong khoảng từ I đến III.

  7/ a. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều hoạt động hóa học của kim loại tăng dần: Cu, K, Fe, Al, Au, Mg

  b. Dd muối AlCl3 có lẫn tạp chất CuCl2. Có thể dùng chất nào để làm sạch muối nhôm. Viết PTHH (nếu có)

  8/ a.Tính thể tích dd HCl 5M cần dùng vừa đủ tác dụng với 17,4g MnO2 để điều chế clo trong phòng thí nghiệm.

  b.Khí clo sinh ra cho vào dd NaOH 2M vừa đủ thu được dd A. Giả sử thể tích dd không thay đổi sau phản ứng. Tính CM các chất trong dd A.

  9/ Cho 10 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe vào dung dịch HCl 20% (vừa đủ). Phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí H2 (đktc).             

  a. Viết phương trình hóa học.  b. Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.            

  c. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng cho phản ứng.

  10/  Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:

  Dd HCl;              b.  Dd NaOH;                  c. Dd NaCl;                     d. Nước

 • Cho 6 gam hỗn hợp bột Magie và Magie oxit tác dụng với dung dịch HCl thấy thoát ra 2,24 lít khí ( đktc ) . (Cho Mg=24 ; O=16) . 
  a) Viết PTHH của phản ứng ?
  b) Tính khối lượng của Magie và Magie oxit đã phản ứng ?
  c)Tính thành phần phần trăm các chất có trong hỗn hợp ban đầu 

 • Cho 100g dd HCl tác dụng với Na2CO3 thu đc 3,36 lít khí (đktc) .Nồng độ % của dd HCl là:A.1,825%. B. 9,13%. C. 10,95%. D. 18,25%

 • Cho a g KHCO3 vào 500g di HCl vừa đủ thu được 5,6 lít khí (đktc) 

  a, viết pthh

  b,  tính a? 

  c,  dẫn lượng khí sinh ra trên qua 400ml di Ca(OH)2 1 M. Tính khối lượng muối sinh ra sau khi phản ứng kết thúc 

 • Cho hỗn hợp X gồm 3 hiđrocacbon A, B, C (với B, C là hai chất liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng dẳng). Đốt cháy hoàn toàn 6,72ml X rồi dẫn sảm phẩm cháy lần lượt qua bình 1 chứa dung dịch H2SO4 98% khí thoát ra tiếp tục dẫn qua bình 2 chứa 437,5 ml dung dịch Ba(OH)2 0,08 M. Kết thúc thí nghiêm, khối lượng bình 1 tăng 0,99g và bình 2 xuất hiện m gam kết tủa. Mặt khác, nếu dẫn 1209,5 ml X với thành phần các chất như trên) qua bình chứa nước brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình nước brom tăng 0,468g và có 806,4 ml hỗn hợp khí thoát ra. Biết các khí đo ở cùng điều kiện tiêu chuẩn, các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  a) Tìm công thức phân tử của A, B, C. biết chúng thuộc trong các dãy đồng đẳng ankan, anken, ankin.

  b) Tìm phần trăm thể tích các chất khí trong X.

  c) Tìm m

 • Tìm M?

  07/01/2020 |   3 Trả lời

  Giúp mình ạ

 • Cho 14,6g hỗn hợp Zn, ZnO vào 400ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng thu được 2,24(l) khí (ở đktc)

  a)Viết PTHH xảy ra

  b)Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp

  c)Tính nồng độ mol của các chất có trong hỗn hợp sau phản ứng (coi thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể)

 • Giải bài này hộ mình với

 • Trình bày phương pháp nhận biết 4 loại HCVC: BaCl2,Ba(OH)2,K2SO4,KCl
 • Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm nhôm, kali cacbonat bằng dung dịch sunfuric loãng 19,6% vừa đủ. Dẫn toàn bộ sản phẩm khí thu được sau phản ứng cho qua bình đựng nước vôi trong lấy dư tạo ra 3 gam kết tủa và có 1,344 lít khí thoát ra khỏi binh.

  a, viết các PTHH xảy ra.

  b, tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X và khối lượng dung dịch H2SO4 loãng 19,6% đã dùng? Cho biết các khí đo ở đktc.

 • Al-Alcl3-Al(No3)3-AL(OH)3-AL-Al2(SO4)3
 • Cho 800 ml dung dịch NaOH phản ứng vừa đủ với 27 gam dung dịch CuCl2 . Sau khi phản ứng xảy rq thấy xuất hiện kết tủa, lọc kết tủa đun nóng đến khi khối lượng không đổi. a. Viết pthh xảy ra b. Tính nồng độ mol/ lit của dung dịch NaOH đã phản ứng c. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi đun

 

YOMEDIA