Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0.2M để trung hòa 50 ml dung dịch X?

bởi can tu 25/04/2019

Dung dịch X chứ hỗn hợp HCl vs H2SO4 lấy 50 ml dung dịch X tác dụng với AgNO3(dư) thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa và cũng lấy lượng thể tích X trên cho tác dụng với BaCl2 dư thấy tạo thành 4,66 gam kết tủa

a, tính nồng độ mol của mỗi axit trong dung dịch X?

b, Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0.2M để trung hòa 50 ml dung dịch X.

Câu trả lời (1)

 • a. HCl + AgNO3 --> AgCl + HNO3;

  0,02--------------------0,02 (mol);

  H2SO4 + BaCl2---> BaSO4 + 2HCl;

  0,02-----------------------0,02 (mol);

  ta có: nAgCl= 2,87/143,5= 0,02(mol); nBaSO4= 4,66/233=0,02(mol);

  => nHCl= 0,02(mol); nBaSO4=0,02 (mol)

  CM HCl= CM BaSO4= 0,02/0,05=0,4M

  b. HCl + NaOH --> NaCl + H2O;

  0,02--------0,02 (mol);

  H2SO4 + 2NaOH --> Na2SO4 +2 H2O;

  0,02----------0,04 (mol);

  ta có: nNaOH cần = 0,02+0,04=0,06 (mol);

  => VNaOH cần = 0,06/0,2=0,3(l) = 300ml

  bởi võ thị tuyết trinh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bình Nguyen

  Câu 1: Nhiệt phân hoàn toàn 10g muối cacbonat của kim laoij R (hóa trị II). Sau phản ứng thu được 5,6g một oxit và V (lít) khí ở đktc

  a, Tính giá trị của V

  b, Xác định kim loại M

  Câu 2: Hòa tan 0,54g một kim loại R (có hóa trị III trong hợp chất) bằng 50 ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng thu được 0,672 lít khí (ở đktc). Xác định kim loại R.

  Câu 3: Hòa tan 21g một kim loại M hóa trị II trong dd H2SO4 loãng dư, người ta thu được 8,4 lít hiđro (đktc) và dung dịch A. Xác định kim loại M.

  Câu 4: Cho 12g một kim loại hóa trị II tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thu được 11,21 lít khí (đktc). Xác định kim loại hóa trị II?

 • ngọc trang

  1. Hòa tan hoàn toàn 11g hỗn hợp bột các kim loại Fe , Al cần V lít dd H2SO4 0,5M thu được dd A và 8,96 lít H2(đktc)

  a, Tính % khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  b, Tính nồng độ mol/l của từng chất tan trong dd A

  c, Cho dd Ba(OH)2 dư vào dd X thu được kết tủa , lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn R . Tính khối lượng của R ?

  2. Cho 1,41g hỗn hợp 2 kim loại Al , Mg tác dụng với dd H2SO4 1,96% vừa đủ thu được 1568ml khí ở đktc và dd X

  a, Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  b, Tính C% các chất có trong dd X

  c, Cho dd X tác dụng với 400g dd Ba(OH)2 3,42% . Sau khi phản ứng xong lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn R . Tính khối lượng của R?

  3. Hòa tan 14,2g hỗn hợp oxit CuO và Al2O3 cần vừa đủ 350g dd HCl 7,3% được dd M

  a, Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp

  b, Tính C% chất có trong dd M

  c, Tính khối lượng dd Ba(OH)2 17,1% cần thêm vào dd M để thu được :

  c1, dd trong suốt ? c2, Lượng kết tủa lớn nhất ?

 • Bo bo

  Cho các cặp chất

  a) KNO3 và HCl

  b) K2CO3 và H2SO4

  c) Cu và H2SO4 loãng

  d) FeCl3 và NaOH

  e) NaHCO3 và HCl

  f) NaNO3 và AgCl

  g) NaCl và AgNO3

  Các cặp chất nào tác dụng với nhau. Viết phương trình phản ứng.

 • Trần Hoàng Mai

  Cho chất sau tacsdungj vs nhau thành từng đôi: H2O , SO2, BaO, H2SO4, KOH, Al2O3. viết phản ứng

 • cuc trang

  Bài 1: cho 42,2 g hỗn hợp gồm Al2O3 , CuO, Fe2O3 tác dụng với dung dịch NaOH thì thấy cần dùng 200 ml NaOH 1M . Mặt khác 42,2 g hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 475 ml dung dịch H2SO4 2M. Viết các phương trình xảy ra và tính phần trăm khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp

 • Ban Mai

  Tìm tất cả các chất rắn khác nhau thỏa mãn chất X và hoàn thành PTHH trong sơ đồ phản ứng sau:

  X + H2SO4(đ,n) -----> Fe2(SO4)3 + SO2 + H20

  giúp mk nha m.n!

 • Ban Mai
  cho các dung dịch sau: Na2CO3, CaCO3, K2SO4, HCl, Ba(OH)2, Ba(NO3)2, Mg(OH)2. viết PTHH của các p/ư sảy ra ( nếu có) khi lần lượt cho các dung dịch tác với nhau từng đôi một!!!
 • Hy Vũ

  Một hợp chất gồm 3 nguyên tố Mg, C, O, có phân tử khối là 84đvC và có tỉ lệ khối lượng giữa các nguyên tố là: Mg : C : O = 2 : 3 : 4. Hãy lập công thức hóa học của hợp chất.

 • Lan Anh

  Dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng :

  a) Từ các đơn chất có thể điều chế hợp chất hoá học.

  b) Từ hợp chất hoá học có thể điều chế các đơn chất.

  c) Từ hợp chất hoá học này có thể điều chế hợp chất hoá học khác

 • Tieu Dong

  Nhận biết các chất sau chỉ bằng 1 hóa chất tự chọn:

  a,4dd:MgCl2,FeCl2,FeCl3,AlCl3

  b,4dd:Na2SO4,H2SO4,MgSO4,Na2CO3

  c,6dd:KOH,FeCl3,MgSO4,NH4Cl,FeSO4,BaCl2

  d,4dd:HCl,HNO3,H2SO4,H3PO4

  e,Các chất rắn:Na,MgCl2,FeCl2,FeCl3,AlCl3

  f,Các dd:BaCl2,NaCl,Na2SO4,HCl

  g,Các dd:NaCl,NaOH,MgSO4,BaCl2

  h,NH4NO3,NaNO3,NaHCO3,(NH4)2SO4,FeCl2,FeCl3

  i,(Chỉ dùng 1 kim loại):NH4Cl,(NH4)2SO4,NaNO3,MgCl2,FeCl2,FeCL3,Al(NO3)3