Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân

bởi Lê Nhung ngày 24/05/2017

Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân

A khiếu nại tố cáo b tự do ngôn luận c bất khả xâm phạm về chỗ ở d quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

 

 

Câu trả lời (3)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan