ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 31 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 31 về Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. Chiều nguyên tử khối tăng dần.
  • B. Chiều điện tích hạt nhân tăng dần
  • C. Tính kim loại tăng dần.
  • D. Tính phi kim tăng dần. 
  • A. Số thứ tự của nguyên tố.
  • B. Số electron lớp ngoài cùng.
  • C. Số hiệu nguyên tử.
  • D. Số lớp electron.
   
   
  • A. Số electron lớp ngoài cùng.
  • B. Số thứ tự của nguyên tố.
  • C. Số hiệu nguyên tử
  • D. Số lớp electron.
  • A. Be , Fe , Ca , Cu
  • B. Ca , K , Mg , Ag
  • C. Al , Zn , Co , Ca
  • D. Ni , Mg , Li , Fr
  • A. Mg, Na, Si, P
  • B. Ca, P, B, C    
  • C. C, N, O, F 
  • D. O, N, C, B
 • Câu 6:

  Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 29. M thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn?

  • A. IIA    
  • B. IIB    
  • C. IA   
  • D. IB
 • Câu 7:

  X có nguyên tử khối là 23, X là: 

  • A. Na
  • B. Mg
  • C. Fe
  • D. P
 • Câu 8:

  Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng:

  • A. Số hiệu nguyên tử
  • B. Số khối
  • C. Số nơtron
  • D. Số electron hóa trị
 • Câu 9:

  Các nguyên tố nhóm VIIA là:

  • A. Kim loại
  • B. Phi kim 
  • C. Khí hiếm
  • D. Á kim
 • Câu 10:

  Sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần:

  • A. Na, Mg, Al, K.
  • B. K, Na, Mg, Al.
  • C. Al, K, Na, Mg.
  • D. Mg, K, Al, Na.
 • Câu 11:

  Dãy sắp xếp các nguyên tố theo chiều tính phi kim tăng dần là: 

  • A. As < P < N < F < O
  • B. As < O < N < P < F
  • C. As < P < N < O < F
  • D. As < N < P < O < F
 • Câu 12:

  Hợp chất A của oxi với lưu huỳnh, trong đó oxi chiếm 50% và 1g A chiếm 0,35 lít?

  • A. SO2
  • B. SO3
  • C. S2O3
  • D. SO
 

 

 

YOMEDIA
1=>1