YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 45.3 trang 54 SBT Hóa học 9

Bài tập 45.3 trang 54 SBT Hóa học 9

Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 ở đktc.

Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M thì hết 200 ml.

a) Hãy xác định m.

b) Tính phẩn trăm khối lượng của mỗi chất có trong m gam hỗn hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.3

a) Gọi số mol axit axetic trong hỗn hợp là x.

Số mol rượu etylic trong hỗn hợp là y.

Phương trình hoá học của phản ứng khi X tác dụng với Na :

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

x mol       x/2 mol

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

y mol       y/2 mol

Ta có: nH2 = x/2 + y/2

Theo đề bài : nH2 = 0,336 : 22,4 = 0,015 mol

Vậy x/2 + y/2 = 0,015 → x + y = 0,03 mol

Phương trình hoá học của phản ứng khi X tác dụng với NaOH :

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

     x             x

Theo đề bài số mol NaOH phản ứng là 0,1.0,2 = 0,02 (mol).

Vậy x = 0,02 (mol) và y = 0,03 - x = 0,03 - 0,02 = 0,01 (mol).

→ Khối lượng hỗn hợp là m = 0,02 x 60 + 0,01 x 46 = 1,2 + 0,46 = 1,66 (gam)

b) % khối lượng CH3COOH : 1,2/1,66 x 100% = 72,29%

% khối lương C2H5OH : 0,46/1,66 x 100% = 27,71%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.3 trang 54 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON