ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 45 Axit axetic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 45 về Axit axetic online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. Là chất lỏng.
  • B. Tan vô hạn trong nước.
  • C. Có vị chua.
  • D. Nhóm – COOH.
  • A. Metyl clorua.
  • B. Este.
  • C. Natri axetat
  • D. Etylen.
   
   
  • A. CH3COOH.
  • B. CH3CH2OH
  • C. CH2 = CH2
  • D. CH3OH
  • A. 3-6%
  • B. 1-3%
  • C. 2-5%
  • D. 2-10%
  • A. ZnO, Cu, Na2CO3, KOH 
  • B. ZnO, Fe, Na2CO3, Ag
  • C. SO2, Na2CO3, Fe, KOH
  • D. ZnO, Na2CO3, Fe, KOH
 • Câu 6:

  Phát biểu nào sau đây sai:

  • A. Axit axetic là chất lỏng không màu, vị chua tan vô hạn trong nước.
  • B. Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo, tơ nhân tạo.
  • C. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 5 đến 7%
  • D. Bằng cách oxi hóa butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axteic.
 • Câu 7:

  Chất nào sau đây không tác dung được với Na?

  • A. C2H5OH.
  • B. CH3CH3
  • C. CH3CH2CH2OH.
  • D. CH3CH2COOH.
 • Câu 8:

  Axit axetic có tính axit vì trong phân tử có chứa:

  • A. hai nguyên tử
  • B. nhóm -OH
  • C. nhóm -OH và nhóm C=O
  • D. nhóm -OH kết hợp với nhóm C=O tạo thành nhóm COOH
 • Câu 9:

  Chất nào sau đây có tính axit

  • A. CH3COOH
  • B. CH3CHO
  • C. CH2(OH)-CHO
  • D. C2H5OH
 • Câu 10:

  Axit axetic không tác dụng được với chất nào sau đây:

  • A. ZnO
  • B. KOH
  • C. Na2SO4
  • D. Na2CO3
 • Câu 11:

  Trong phòng thí nghiệm axit axetic được điều chế từ:

  • A. Natri axetat và HCl
  • B. Natri axetat và H2SO4
  • C. Lên men rượu etylic
  • D. Oxi hóa butan
 • Câu 12:

  Tính hiệu suất phản ứng biết cho 60g CH3COOH tác dụng với 100g CH3CH2OH thu được 55g CH3COOCH2CH3

  • A. 37,5%
  • B. 47,5%
  • C. 52,5%
  • D. 62,5%
 • Câu 13:

  Cho dung dịch axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 10% thu được dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Hãy tính a?

  • A. 15%
  • B. 16%
  • C. 17%
  • D. 18%
 

 

YOMEDIA
1=>1