YOMEDIA

Cân bằng phản ứng Al + NaOH + H2O, KMnO4 + Na2SO3 + NaOH

- Cho tớ một vài bài cân bằng phản ứng có x; y hay gì đó ' ' Khó một tí nhá

- Cám ơn

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • P + KClO3 → P2O5 + KCl.

  P + H2 SO4 → H3PO4 + SO2 +H2O.

  S+ HNO3 → H2SO4 + NO.

  C3H8 + HNO3 → CO2 + NO + H2O.

  H2S + HClO3 → HCl +H2SO4.

  H2SO4 + C 2H2 → CO2 +SO2 + H2O.

  Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O.

  Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

  Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O.

  Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O.

  FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + CO2 + H2O.

  Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O.

  Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O.

  FeSO4 + H2SO4 + KMnO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

  KMnO4 + HCl→ KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

  K2Cr2O7 + HCl→ KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O.

  S + NaOH →NaS + Na2SO4 + H2O.

  Cl2 +KOH → KCl + KClO3 + H2O.

  NO2 + NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O.

  P+ NaOH + H2O →PH3 + NaH2PO2

  CxHy + H2SO4 → SO2 + CO2 + H2O.

  FexOy +H2SO4 → Fe(NO3)3 + S + H2O.

  M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O.

  MxOy + HNO3 → M(NO3)n +NO + H2O.

  FexOy + O2 → FenOm.

  NH3 + O2 → NO + H2O.

  Na + H2O → NaOH + H2 .

  Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O.

  Fe3O4 + H2 → Fe + H2O.

  NO2 + O2 + H2O→ HNO3.

  Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O.

  Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O.

  Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + NO2 +H2O.

  Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 +H2O.

  Al + HNO3 → Al(NO3)3 +N2O + N2 +H2O.

  MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O.

  KClO3 → KCl + KClO4.

  NaBr + H2SO4 + KMnO4 → Na2SO4+ K2SO4 + MnSO4 + Br2 +H2O.

  K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +H2O.

  Cl2 +KOH → KCl + KClO + H2O.

  C + HNO3 → CO2 + NO + H2O.

  Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2.

  FeSO4 + H2SO4 + HNO3 → Fe2(SO4)3 + NO + H2O.

  NaNO2 → NaNO3 + Na2O + NO.

  CuS+ HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + S +H2O.

  FeCu2S2 + O2 → Fe2O3 + CuO + SO2.

  MnO2 + K2MnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 +KMnO4 +H2O.

  SO2 + FeCl3 +H2O →FeCl2 + HCl + H2SO4 .

  O3 + KI + H2O → KOH + O2 + I2.

  KMnO4 + HNO2 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + HNO3 +H2O.

  KNO3 + S + C → K2S + N2 + CO2.

  HO-CH2-CHO + KMnO4 + H2O→ CO2 + KOH + MnO2 + H2O.

  Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 á

  CrI3 + KOH + Cl2 → K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O.

  HNO3 →NO2 + O2 + H2O.

  KMnO4 + Na2SO3 + NaOH → K2MnO4 +Na2SO4 +H2O.

  FeCO3 + HNO3 →Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + H2O.

  KMnO4 + H2C2O4 +H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O.

  CH­3OH +KMnO4 + H2SO4 → HCOOH + K2SO4 + MnSO4 +H2O.

  CH3-CH= CH2 + KMnO4 + H2O → CH3-CHOH-CH2OH + KOH +MnO2 .

  FexOy + H2SO4 →Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

  NaClO2 + Cl2 → NaCl + ClO2.

  K2Cr2O7 + NaNO2 +H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + NaNO3 + H2O.

  Cu2S.FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O.

  KHSO4 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O.

  K2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → S + Cr2 (SO4) 3 + K2SO4 + H2O

  Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3) 3 + NO + H2O

  K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O

  SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

  K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O

  Mg + HNO3 → Mg(NO3) 2 + NH4NO3 + H2O

  CuS2 + HNO3 → Cu(NO3) 2 + H2SO4 + N2O + H2O

  K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → Cr2(SO4) 3 + I2 + K2SO4 + H2O

  FeSO4 + Cl2 + H2SO4 → Fe2(SO4) 3 + HCl

  KI + KClO3 + H2SO4 → K2SO4 + I2 + KCl + H2O

  Cu2S + HNO3 (l) → Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO + H2O

  FeS2 + HNO3 → NO + SO42- + …

  FeBr2 + KMnO4 + H2SO4 → …

  FexOy + H2SO4 đ → SO2 + …

  Fe(NO3)2 + HNO3 l → NO + …

  FeCl3 + dd Na2CO3 → khí A#↑ + …

  FeO + HNO3 → Fe(NO3) 3 + NO + …

  FeSO4+KMnO4+H2SO4→ Fe2(SO4) 3+ MnSO4 + K2SO4 + …

  As2S3+HNO3(l) + H2O →H3AsO4 + H2SO4 + NO + …

  KMnO4 + H2C2O4 +H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

  CuFeS2 + O2 + SiO2 → Cu + FeSiO3 + …

  FeCl3 + KI →FeCl2 + KCl + I2

  AgNO3 + FeCl3

  MnO4 + C6H12O6 + H+ → Mn2+ + CO2 + …

  FexOy + H+ + SO42- → SO2 + …

  FeSO4 + HNO3 → NO + …

   

   

   

    bởi Nguyễn Hiệp 29/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA