Cân bằng phản ứng Al + NaOH + H2O, KMnO4 + Na2SO3 + NaOH

bởi Nhat nheo 29/09/2018

- Cho tớ một vài bài cân bằng phản ứng có x; y hay gì đó ' ' Khó một tí nhá

- Cám ơn

Câu trả lời (1)

 • P + KClO3 → P2O5 + KCl.

  P + H2 SO4 → H3PO4 + SO2 +H2O.

  S+ HNO3 → H2SO4 + NO.

  C3H8 + HNO3 → CO2 + NO + H2O.

  H2S + HClO3 → HCl +H2SO4.

  H2SO4 + C 2H2 → CO2 +SO2 + H2O.

  Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O.

  Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

  Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O.

  Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O.

  FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + CO2 + H2O.

  Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O.

  Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O.

  FeSO4 + H2SO4 + KMnO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

  KMnO4 + HCl→ KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

  K2Cr2O7 + HCl→ KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O.

  S + NaOH →NaS + Na2SO4 + H2O.

  Cl2 +KOH → KCl + KClO3 + H2O.

  NO2 + NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O.

  P+ NaOH + H2O →PH3 + NaH2PO2

  CxHy + H2SO4 → SO2 + CO2 + H2O.

  FexOy +H2SO4 → Fe(NO3)3 + S + H2O.

  M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O.

  MxOy + HNO3 → M(NO3)n +NO + H2O.

  FexOy + O2 → FenOm.

  NH3 + O2 → NO + H2O.

  Na + H2O → NaOH + H2 .

  Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O.

  Fe3O4 + H2 → Fe + H2O.

  NO2 + O2 + H2O→ HNO3.

  Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O.

  Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O.

  Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + NO2 +H2O.

  Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 +H2O.

  Al + HNO3 → Al(NO3)3 +N2O + N2 +H2O.

  MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O.

  KClO3 → KCl + KClO4.

  NaBr + H2SO4 + KMnO4 → Na2SO4+ K2SO4 + MnSO4 + Br2 +H2O.

  K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +H2O.

  Cl2 +KOH → KCl + KClO + H2O.

  C + HNO3 → CO2 + NO + H2O.

  Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2.

  FeSO4 + H2SO4 + HNO3 → Fe2(SO4)3 + NO + H2O.

  NaNO2 → NaNO3 + Na2O + NO.

  CuS+ HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + S +H2O.

  FeCu2S2 + O2 → Fe2O3 + CuO + SO2.

  MnO2 + K2MnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 +KMnO4 +H2O.

  SO2 + FeCl3 +H2O →FeCl2 + HCl + H2SO4 .

  O3 + KI + H2O → KOH + O2 + I2.

  KMnO4 + HNO2 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + HNO3 +H2O.

  KNO3 + S + C → K2S + N2 + CO2.

  HO-CH2-CHO + KMnO4 + H2O→ CO2 + KOH + MnO2 + H2O.

  Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 á

  CrI3 + KOH + Cl2 → K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O.

  HNO3 →NO2 + O2 + H2O.

  KMnO4 + Na2SO3 + NaOH → K2MnO4 +Na2SO4 +H2O.

  FeCO3 + HNO3 →Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + H2O.

  KMnO4 + H2C2O4 +H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O.

  CH­3OH +KMnO4 + H2SO4 → HCOOH + K2SO4 + MnSO4 +H2O.

  CH3-CH= CH2 + KMnO4 + H2O → CH3-CHOH-CH2OH + KOH +MnO2 .

  FexOy + H2SO4 →Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

  NaClO2 + Cl2 → NaCl + ClO2.

  K2Cr2O7 + NaNO2 +H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + NaNO3 + H2O.

  Cu2S.FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O.

  KHSO4 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O.

  K2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → S + Cr2 (SO4) 3 + K2SO4 + H2O

  Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3) 3 + NO + H2O

  K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O

  SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

  K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O

  Mg + HNO3 → Mg(NO3) 2 + NH4NO3 + H2O

  CuS2 + HNO3 → Cu(NO3) 2 + H2SO4 + N2O + H2O

  K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → Cr2(SO4) 3 + I2 + K2SO4 + H2O

  FeSO4 + Cl2 + H2SO4 → Fe2(SO4) 3 + HCl

  KI + KClO3 + H2SO4 → K2SO4 + I2 + KCl + H2O

  Cu2S + HNO3 (l) → Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO + H2O

  FeS2 + HNO3 → NO + SO42- + …

  FeBr2 + KMnO4 + H2SO4 → …

  FexOy + H2SO4 đ → SO2 + …

  Fe(NO3)2 + HNO3 l → NO + …

  FeCl3 + dd Na2CO3 → khí A#↑ + …

  FeO + HNO3 → Fe(NO3) 3 + NO + …

  FeSO4+KMnO4+H2SO4→ Fe2(SO4) 3+ MnSO4 + K2SO4 + …

  As2S3+HNO3(l) + H2O →H3AsO4 + H2SO4 + NO + …

  KMnO4 + H2C2O4 +H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

  CuFeS2 + O2 + SiO2 → Cu + FeSiO3 + …

  FeCl3 + KI →FeCl2 + KCl + I2

  AgNO3 + FeCl3

  MnO4 + C6H12O6 + H+ → Mn2+ + CO2 + …

  FexOy + H+ + SO42- → SO2 + …

  FeSO4 + HNO3 → NO + …

   

   

   

  bởi Nguyễn Hiệp 29/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Đặng Ngọc Trâm

  Dùng 0,4 mol Hidro khử vừa đủ 23,2 g oxit của 1 KL M. Xác định CTHH của oxit đó.

 • Phạm Khánh Ngọc

  Cân bằng PTHH

  Fe2 + O2 \(\rightarrow\)SO2\(\uparrow\) + Fe2O3

 • Cam Ngan

  Dùng khí CO để khử hoàn toàn 20g một hỗn hợp (Y) gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được chất rắn chỉ là các kim loại, lượng kim loại này được cho phản ứng với dd H2SO4 loãng (lấy dư) thì thấy có 3,2g một kim loại màu đỏ không tan.
  a) tính % khối lượng các chất có trong hỗn hợp Y
  b) nếu dùng khí sản phẩm ở các phản ứng khử Y, cho đi qua dd Ca(OH)2 dư thì được bao nhiêu gam kết tủa? Biết hiệu suất phản ứng này chỉ đạt 80%

 • Lê Tấn Vũ

  cân bằng các phản ứng sau
  1.....CO +Fe2O3 ____> ..... Fe +..... CO2

  2..... C+ .....Fe2O3_____>.....Fe+.....CO2

  3..... KClO3_____> .....KCl +..... O2

  4 Ba(OH)2 +.....Na2SO4_____> BaSO4+.....NaOH

  5K2O + H2O_____>2KOH

  6 Fe(OH)3+ .....HCl_____> FeCl2+ .....H2O

  giúp mình vs

   

 • Phạm Khánh Linh

  cân bằng các phản ứng sau
  1.....CO +Fe2O3 ____> ..... Fe +..... CO2

  2..... C+ .....Fe2O3_____>.....Fe+.....CO2

  3..... KClO3_____> .....KCl +..... O2

  4 Ba(OH)2 +.....Na2SO4_____> BaSO4+.....NaOH

  5K2O + H2O_____>2KOH

  6 Fe(OH)3+ .....HCl_____> FeCl2+ .....H2O

  giúp mình vs

   

 • Hương Lan

  Oxi hóa hoàn toàn 7 8g hỗn hợp A gồm 2 kim loại Magie và nhôm cần 4,48l oxi(đktc),thu được m gam hỗn hợp 2 oxit kim loại.Mặt khác hòa tan hoàn toàn 11,7g hỗn hợp A trên vào dung dịch axit Sunfuric loãng,dư thấy thoát ra V lít khí hidro ở đktc.Dẫn toàn bộ lượng khí hidro thu được qua ống đựng CuO dư,nung nóng thu được a gam 1 kim loại màu đỏ gạch

  a,Viết PTHH

  b,tính m

  c,tinh V và a

 • hoàng duy

  khí H2 cháy trong O2 tạo nước theo phản ứng:

  2H2+O2 ->2H2O

  Muốn thu được 22,5 gnước thì thể tích khí H2(đktc) cần phải đốt là

  A.22,4 lít

  B.3,36 lít

  C.1,12 lít

  D.4,48 lít

  các bạn vào trang hóa 8 (chương 5)bài 32 phần trắc nghiệm tớ nghĩ người ta làm sai hầu như ai cũng tính 28 lít,nhưng bạn nào giỏi hóa thì giúp em với làm thế nào để ra kết quả đúnghiha

  CÁC BẠN GHI KẾT QUẢ KHI NÀO TỚ BẢO ĐÚNG CÁC BẠN GHI LỜI GIẢI HỘ NHABài tập Hóa học

 • Truc Ly

  trong một bình kín chưa 11,2l khí hỗn hợp A ở đktc gồm CO2 và O2 A có tỉ khối so với H2 là 18,4 cho mẩu Zn nặng 13 g vào A và nung đến phản ứng hoàn toàn

  a tính số mol mỗi chất khí

  b tính khối lượng kễm oxit

  c tính % về thể tích khí còn lại sau phản ứng

 • Nguyễn Thanh Thảo

  Đốt cháu 6,2g photpho trong oxi

  A,viết phương trình phản ứng xảy ra

  B,tính khối lượng của sản phẩm sinh ra

  C,nếu đốt cháy 6,2g photpho trong 2,8l khó oxi.Chất nào dư sau phản ứng,dư bao nhiêu mol

 • thuy linh

  Khử 50 gam hỗn hợp A gồm đồng(II)oxit(CuO) và sắt(III)oxit(Fe2O3). Tính thể tích khí H2 cần dùng, biết rằng trong hỗn hợp Sắt(III)oxit chiếm 20% về khối lượng. Các loại PƯ trên thuộc loại PƯ gì ?