ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 24 SBT Địa lí 9

Bài tập 2 trang 24 SBT Địa lí 9

Cho bảng 8.1:

Bảng 8.1. DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CÓ HẠT CỦA NƯỚC TA TRONG HAI NĂM.

  1995 2010
Diện tích lương thực có hạt (nghìn ha) 7324,3 8615,9
Năng suất lúa cả năm (tạ/ha) 6765,6 7489,4
Sản lượng lúa cả năm (triệu tấn) 26142,5 44632,2
Sản lượng lúa bình quân đầu người (kg) 24963,7 40005,6

Nhận xét về vai trò của cây lúa ở nước ta. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Qua bảng, ta thấy vai trò quan trọng của cây lúa trong tổng diện tích và sản lượng cây lương thực có hạt của Việt Nam. Cụ thể:

- Năm 1995 trong tổng diện tích cây lương thực có hạt diện tích cây lúa chiếm 92% trong khi sản lượng đạt tới 95% tổng sản lượng cây lương thực có hạt ở nước ta.

- Năm 2010 trong tổng diện tích cây lương thực có hạt diện tích cây lúa chiếm 87% trong khi sản lượng đạt tới 89,6% tổng sản lượng cây lương thực có hạt ở nước ta.

Vì vậy cây lúa đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp nguồn lương thực quốc gia. 

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 24 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON