YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 98 SGK Địa lý 12

Giải bài 1 tr 98 sách GK Địa lớp 12

Cho bảng số liệu sau:

Bảng 23.1.Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994)

                                                                                      (Đơn vị: tỉ đồng)

Bài tập 1 SGK Địa lý 12 trang 98

a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt cho từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%).

b) Dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cây trồng.

c) Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trên sản xuất lương thực, thực phẩm và trong việc phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết câu 1

a) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%)

Bài tập 1 câu a SGK Địa lý 12 trang 98

b) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng ở nước ta giai đoạn 1990-2005

 Bài tập 1 câu b SGK Địa lý 12 trang 98

c) Nhận xét:

Về tốc độ tăng trưởng (giai đoạn 1990-2005):

  • Cây công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất (tăng 282,3%), tiếp theo là cây rau đậu (tăng 156,8%). Cả hai nhóm cây này đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt.
  • Cây lương thực, cây ăn quả và cây khác có tốc độ tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt.

Về sự thay đổi cơ cấu

  • Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta năm 1990 và năm 2005 (%)

Năm

Tổng

số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn quả

Cây

khác

1990

100,0

67,1

7,0

13,5

10,1

2,3

2005

1(X),0

59,2

8,3

23,7

7,3

1,5

Từ năm 1990 đến năm 2005, cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta có sự thay đổi theo hướng:

  • Giảm tỉ trọng cây lương thực, cây ăn quả và cây khác.
  • Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau đậu.

Giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

  • Cây công nghiệp và cây rau đậu có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt, nhưng tỉ trọng có xu hướng tăng.
  • Cây lương thực, cây ăn quả và cây khác có tốc độ tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt, nhưng tỉ trọng có xu hướng giảm.

Sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt chứng tỏ:

  • Trong sản xuất lương thực, thực phẩm, đã có xu hướng đa dạng hóa, các loại rau đậu được đẩy mạnh sản xuất.
  • Nền nông nghiệp nhiệt đới ngày càng được phát huy thế mạnh với việc tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 98 SGK Địa lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON