Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Tháng 6/1941 tình hình thế giới diễn ra sự kiện gì?

  • A. Chiến tranh thế giới bùng nổ.
  • B. Phát xít Đức tận công Liên Xô.
  • C. Phát xít Đức tấn công Pháp.
  • D. Phát xít Đức tấn công Bỉ, Hà Lan.
 • Câu 2:

  Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách?

  • A. 15 năm.
  • B. 20 năm.
  • C. 25 năm.
  • D. 30 năm.
 • Câu 3:

  Nhà thơ Tố Hữu viết: “Ba mươi năm chân bước không mỏi - Mà đến bây giờ mới tới nơi"

  Đó là hai câu thơ nói về quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và đến khi Người quay về Tổ quốc. Vậy Nguyễn Ái Quốc về nước vào ngày tháng năm nào? Ở đâu?.

  • A. Ngày 25/1/1941, tại Pác Bó - Cao Bằng.
  • B. Ngày 28/1/1941, tại Tân Trào - Tuyên Quang.
  • C. Ngày 28/1/1941, tại Pác Bó - Cao Bằng.
  • D. Ngày 28/2/1941, tại Hà Nội.
 • Câu 4:

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?

  • A. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.
  • B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp-Nhật.
  • C. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.
  • D. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.
 • Câu 5:

  “Liên hiệp hết thảy với các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”, đó là chủ trương cua Đảng Cộng sản Đông Dương khi thành lập

  • A. Mặt trận Dân tộc thống nhất Đông Dương.
  • B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương
  • C. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.
  • D. Các tổ chức quần chúng (Hội cứu quốc) của mặt trận Việt Minh.

Được đề xuất cho bạn