YOMEDIA

Toán Lớp 2 Chương 3: Phép Trừ Có Nhớ Trong Phạm Vi 100

 • Toán 2 Bài: Tìm một số hạng trong một tổng

  Tìm một số hạng trong một tổng
 • Toán 2 Bài: Số tròn chục trừ đi một số

  Số tròn chục trừ đi một số
 • 11 trừ đi một số: 11-5

  11 trừ đi một số: 11-5
 • Toán 2 Bài: 31 - 5

  31 - 5
 • Toán 2 Bài: 51 - 15

  51 - 15
 • Toán 2 Bài: 12 trừ đi một số: 12-8

  12 trừ đi một số: 12-8
 • Toán 2 Bài: 32 - 8

  32 - 8
 • Toán 2 Bài: 52 - 28

  52 - 28
 • Toán 2 Bài: Tìm số bị trừ

  Tìm số bị trừ
 • Toán 2 Bài: 13 trừ đi một số: 13-5

  13 trừ đi một số: 13-5
 • Toán 2 Bài: 33 - 5

  33 - 5
 • 53 - 15

  53 - 15
 • Toán 2 Bài: 14 trừ đi một số: 14-8

  14 trừ đi một số: 14-8
 • Toán 2 Bài: 34 - 8

  34 - 8
 • Toán 2 Bài: 54 - 18

  54 - 18
 • Toán 2 Bài: 15, 16, 17 trừ đi một số

  15, 16, 17 trừ đi một số
 • Toán 2 Bài: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

  55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9
 • Toán 2 Bài: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

  65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
 • Toán 2 Bài: Bảng trừ

  Bảng trừ
 • Toán 2 Bài: 100 trừ đi một số

  100 trừ đi một số
 • Toán 2 Bài: Tìm số trừ

  Tìm số trừ
 • Toán 2 Bài: Đường thẳng

  Đường thẳng
 • Toán 2 Bài: Ngày, giờ

  Ngày, giờ
 • Toán 2 Bài: Ngày, tháng

  Ngày, tháng

Chủ đề Toán lớp 2

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON