YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: Bảng trừ


Bài giảng dưới đây được Học 247 biên soạn kiến thức cụ thể và chi tiết, cùng các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết, qua đó giúp các em nắm được kiến thức từ khái quát đến chi tiết để học tốt phần kiến thức này.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Bảng trừ trong phạm vi 20

- Vận dụng bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để làm tính cộng rồi trừ liên tiếp.

- Cách vận dụng bảng trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm, trừ có nhớ trong phạm vi 100 giải toán về ít hơn.

- Cách tìm số bị trừ, số hạng chưa biết.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Tính nhẩm

- Nhẩm lại các phép tính đã học.

- Nhẩm phép trừ có thể dựa vào cách nhẩm phép tính cộng.

Dạng 2: Thực hiện phép tính cộng, trừ liên tiếp.

- Biểu thức chỉ chứa phép toán cộng hoặc trừ thì em thực hiện theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải.

Dạng 3: Tìm yếu tố còn thiếu

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta lấy hiệu cộng với số trừ.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 69

Bài 1

Tính nhẩm:

11 - 2 =     12 - 3 =     13 - 4 =

11 - 3 =     12 - 4 =     13 - 5 =

11 - 4 =     12 - 5 =     13 - 6 =

11 - 5 =     12 - 6 =     13 - 7 =

11 - 6 =     12 - 7 =     13 - 8 =

11 - 7 =     12 - 8 =     13 - 9 =

11 - 8 =     12 - 9 =

11 - 9 =

14 - 5 =     15 - 6 =     16 - 7 =     17 - 8 =

14 - 6 =     15 - 7 =     16 - 8 =     17 - 9 =

14 - 7 =     15 - 8 =     16 - 9 =

14 - 8 =     15 - 9 =         18 - 9 =

14 - 9 =

Phương pháp giải

Trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

11 - 2 = 9     12 - 3 = 9     13 - 4 = 9

11 - 3 = 8     12 - 4 = 8     13 - 5 = 8

11 - 4 = 7     12 - 5 = 7     13 - 6 = 7

11 - 5 = 6     12 - 6 = 6     13 - 7 = 6

11 - 6 = 5     12 - 7 = 5     13 - 8 = 5

11 - 7 = 4     12 - 8 = 4     13 - 9 = 4

11 - 8 = 3     12 - 9 = 3

11 - 9 = 2

14 - 5 = 9     15 - 6 = 9     16 - 7 = 9     17 - 8 = 9

14 - 6 = 8     15 - 7 = 8     16 - 8 = 8     17 - 9 = 8

14 - 7 = 7     15 - 8 = 7     16 - 9 = 7

14 - 8 = 6     15 - 9 = 6        18 - 9 = 9

14 - 9 = 5

Bài 2

Tính:

5 + 6 - 8 =     9 + 8 - 9 =     3 + 9 - 6 =

8 + 4 - 5 =     6 + 9 - 8 =     7 + 7 - 9 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

5 + 6 - 8 = 3     9 + 8 - 9 = 8     3 + 9 - 6 = 6

8 + 4 - 5 = 7     6 + 9 - 8 = 7     7 + 7 - 9 = 5

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 70

Bài 1

Tính nhẩm:

18 – 9 =      16 – 8 =      14 – 7 =      17 – 9 =

17 – 8 =      15 – 7 =      13 – 6 =      12 – 8 =

16 – 7 =      14 – 6 =      12 – 5 =      16 – 6 =

15 – 6 =      13 – 5 =      11 – 4 =      14 – 5 =

12 – 3 =      12 – 4 =      10 – 3 =      11 – 3 =

Phương pháp giải

Tính nhẩm rồi điền kết quả của phép tính vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

18 – 9 = 9      16 – 8 = 8      14 – 7 = 7      17 – 9 = 8

17 – 8 = 9      15 – 7 = 8      13 – 6 = 7      12 – 8 = 4

16 – 7 = 9      14 – 6 = 8      12 – 5 = 7      16 – 6 = 10

15 – 6 = 9      13 – 5 = 8      11 – 4 = 7      14 – 5 = 9

12 – 3 = 9      12 – 4 = 8      10 – 3 = 7      11 – 3 = 8

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 8;               57 - 9;                 63 - 5;

b) 72 - 34;             81 - 45;              94 - 36.

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Tìm x:

a) x + 7 = 21 

b) 8 + x = 42

c) x - 15 = 15.

Phương pháp giải

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Hướng dẫn giải

a) x + 7 = 21

x = 21 - 7

x = 14

b) 8 + x = 42

x = 42 - 8

x = 34

c) x - 15 = 15

x = 15 + 15

x = 30

Bài 4

Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải

Muốn tìm ở thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường ta lấy khối lượng của thùng to trừ đi 6 kg.

Hướng dẫn giải

Thùng bé có số ki-lô-gam đường là:

45 - 6 = 39 (kg)

Đáp số: 39 kg đường.

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét?

A. Khoảng 7cm

B. Khoảng 8cm

C. Khoảng 9cm

D. Khoảng 10cm.

Phương pháp giải

- So sánh đoạn thẳng MN với độ dài 1dm đã cho rồi ước lượng độ dài đoạn thẳng MN.

- Chọn đáp án đúng nhất.

Hướng dẫn giải

Đoạn thẳng MN ngắn hơn đoạn thẳng 1dm một chút.

Mà 1dm = 10cm nên độ dài đoạn thẳng MN khoảng 9cm.

Khoanh vào đáp án C

Bài tập minh họa

Câu 1: Nhẩm: 14 - 7

Hướng dẫn giải

Cách 1: Nhẩm 14 - 4 được bao nhiêu rồi trừ tiếp đi 3 thì sẽ là kết quả của phép trừ 14 - 7

14 - 4 = 10 và 10 - 3 = 7 nên 14 - 7 = 7

Cách 2: Nhẩm dựa vào phép cộng 7 + 7 = 14 nên 14 - 7 = 7

Câu 2: Tính 9 - 8 + 9

Hướng dẫn giải

9 - 8 + 9 = 1 + 9 = 10

Câu 3: Tìm x, biết: x + 7 = 12

Hướng dẫn giải

x + 7 = 12

x = 12 - 7

x = 5

Vậy giá trị của x = 5.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF