YOMEDIA

Toán Lớp 4 Chương 2: Bốn Phép Tính Với Các Số Tự Nhiên. Hình học

 • Phép cộng

  Phép cộng
 • Phép trừ

  Phép trừ
 • Biểu thức có chứa hai chữ

  Biểu thức có chứa hai chữ
 • Tính chất giao hoán của phép cộng

  Tính chất giao hoán của phép cộng
 • Biểu thức có chứa ba chữ

  Biểu thức có chứa ba chữ
 • Tính chất kết hợp của phép cộng

  Tính chất kết hợp của phép cộng
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

  Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc
 • Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song

  Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song
 • Nhân một số với một chữ số

  Nhân một số với một chữ số
 • Tính chất giao hoán của phép nhân

  Tính chất giao hoán của phép nhân
 • Nhân với 10,100,1000...., Chia cho 10,100,1000....

  Nhân với 10,100,1000...., Chia cho 10,100,1000....
 • Tính chất kết hợp của phép nhân

  Tính chất kết hợp của phép nhân
 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

  Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
 • Đề-xi-mét vuông, Mét vuông

  Đề-xi-mét vuông, Mét vuông
 • Nhân một số với một tổng

  Nhân một số với một tổng
 • Nhân một số với một hiệu

  Nhân một số với một hiệu
 • Nhân với số có hai chữ số

  Nhân với số có hai chữ số
 • Giới thiệu nhân nhẩm với số có hai chữ số với 11

  Giới thiệu nhân nhẩm với số có hai chữ số với 11
 • Nhân với số có ba chữ số

  Nhân với số có ba chữ số
 • Chia một tổng cho một số

  Chia một tổng cho một số
 • Chia cho số có một chữ số

  Chia cho số có một chữ số
 • Chia một số cho một tích

  Chia một số cho một tích
 • Chia một tích cho một số

  Chia một tích cho một số
 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

  Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
 • Chia cho số có hai chữ số

  Chia cho số có hai chữ số
 • Thương có chữ số 0

  Thương có chữ số 0
 • Chia cho số có ba chữ số

  Chia cho số có ba chữ số
 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

  Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF