YOMEDIA

Toán Lớp 4 Chương 4: Phân Số - Các Phép Tính Với Phân Số. Giới Thiệu Hình Thoi

 • Phân số

  Phân số
 • Phân số và phép chia số tự nhiên

  Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

  Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
 • Phân số bằng nhau

  Phân số bằng nhau
 • Rút gọn phân số

  Rút gọn phân số
 • Quy đồng mẫu số các phân số

  Quy đồng mẫu số các phân số
 • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

  Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
 • So sánh hai phân số cùng mẫu số

  So sánh hai phân số cùng mẫu số
 • So sánh hai phân số khác mẫu số

  So sánh hai phân số khác mẫu số
 • Phép cộng phân số

  Phép cộng phân số
 • Phép trừ phân số

  Phép trừ phân số
 • Phép nhân phân số

  Phép nhân phân số
 • Tìm phân số của một số

  Tìm phân số của một số
 • Phép chia phân số

  Phép chia phân số
 • Hình thoi - Diện tích hình thoi

  Hình thoi - Diện tích hình thoi
ADMICRO
 

 

OFF