YOMEDIA
UREKA
 • Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence. 

  Câu hỏi:

  With black hair and eyes, she is_________of the people from her country. 

  • A. the same  
  • B. typical
  • C. similar
  • D. identical

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1045

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF