ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  When you are at restaurant, you can raise your hand slightly to show that you need assistance.

  • A. bill
  • B. food
  • C. menu
  • D. help

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  assitance (n): sự giúp đỡ = help (n+v).

  Các đáp án còn lại:

  A. bill (n): hóa đơn.

  B. food (n): thức ăn.

  C. menu (n): thực đơn.

  Dịch: Khi ở trong nhà hàng, bạn có thể vẫy nhẹ tay để thể hiện rằng mình cần sự giúp đỡ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31518

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON