YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Van Mieu was a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation.

  • A. honor
  • B. keep in mind
  • C. learn by heart
  • D. gradually forget

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25120

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA