YOMEDIA
 • Mark the letter A, B C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Philip was very annoying at Joan's behavior.

  • A. was
  • B. very
  • C. annoying
  • D. Joan's behavior

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  annoying --> annoyed

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25181

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA