• Mark the letter A, B C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Philip was very annoying at Joan's behavior.

  • A. was
  • B. very
  • C. annoying
  • D. Joan's behavior

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  annoying --> annoyed

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC