YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện có hai bộ phận chính để thực hiện việc biến đổi một dạng năng lượng khác thành điện năng. Hãy chỉ ra hai bộ phận đó và cho biết năng lượng nào đã được biến đổi thành điện năng qua hai bộ phận này?

  • A. Máy phát điện, trong đó cơ năng được biến đổi thành nhiệt năng.
  • B. Máy phát điện và cánh tuabin, trong đó cơ năng được biến đổi thành nhiệt năng.
  • C. Máy phát điện và cánh tuabin, trong đó nhiệt năng được biến đổi thành cơ năng
  • D. Máy phát điện, trong đó nhiệt năng được biến đổi thành cơ năng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhà máy nhiệt điện và thủy điện đều có máy phát điện và cánh tuabin, trong đó cơ năng được biến đổi thành nhiệt năng.

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON