• Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, xét phép vị tự V tâm O tỉ số k. Với điểm \(M(x;y),\) gọi \({M_1} = {V_{\left( {O;k} \right)}}(M).\) Chọn khẳng định đúng:

  • A. \({M_1}( - kx; - ky)\)
  • B. \({M_1}\left( {\frac{x}{k};\frac{y}{k}} \right)\)
  • C. \({M_1}\left( { - \frac{x}{k}; - \frac{y}{k}} \right)\)
  • D. \({M_1}(kx;ky)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \({M_1} = {V_{\left( {O;k} \right)}}(M) \Rightarrow \overrightarrow {O{M_1}}  = k.\overrightarrow {OM}  = \left( {kx,ky} \right).\)

  Vậy tọa độ \({M_1}\) là: \({M_1}(kx;ky).\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC