AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày tính chất chất hoá học của nước. Viết PTHH minh họa

  Lời giải tham khảo:

   Tác dụng với 1 số kim loại:

  PTHH: 2K + 2 H2O → 2KOH + H2

  Tác dụng với 1 số oxit bazơ:

  PTHH: CaO + H2O → Ca(OH)2

  Tác dụng với 1 số oxit axit:

  PTHH: SO3 + H2O  → H2SO4

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>