YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một quần thể tự phối co cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là: \(0,4\frac{{AB}}{{Ab}}{\rm{Dd}}:0,4\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd:}}0,2\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{dd}}\)  Biết rằng không xảy ra đột biến, không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Ở F3, tần số alen A = 0,7.

  II. F4 có12 kiểu gen.

  III.Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 21/128

  IV. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 289/ 1280

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82343

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON