AMBIENT
 • Exercise 1: Choose the best option to complete each sentence. 

  Câu hỏi:

  The scientist _________ invention was a success became famous.

  • A. who
  • B. whose
  • C. which
  • D. that

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B.

  "whose" bỏ nghĩa cho "invention" thể hiện sự sở hữu của "the scientist"

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>