AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số nguyên tử hiđrô có trong 1,8 kg nước là? (Cho NA = 6,02.1023 mol-1

  • A.  6,02.1025               
  • B. 6,02.1022                    
  • C. 12,04.1022             
  • D. 12,04.1025

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>