AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng hóa học giữa MgCO3 với dung dịch HCl dư có phương trình ion rút gọn là

  • A. MgCO3 + 2H+ → Mg2+ + CO2 + H2O.
  • B. CO32- + 2H+ → CO2 + H2O.
  • C. MgCO3 + 2HCl → Mg2+ + CO2 + H2O + 2Cl-
  • D. Mg2+ + 2HCl → MgCl2 + 2H+.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>