AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:
  (1) Cho phân đạm ure vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng..
  (2) Cho kim loại Fe vào HNO3 đặc nguội.
  (3) Cho SiO2 vào dung dịch NaOH đặc nóng.
  (4) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch NaHCO3.
  (5) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.
  (6) Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch BaCl2.
  Số thí nghiệm có phản ứng hóa học xảy ra là.

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>