YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các phản ứng sau

  a) Nhiệt phân C3H8.

  b) Nhiệt phân butan.

  c) Hiđro hóa etilen.

  d) Thủy phân Al4C3.

  e) Cho C2H4(COONa)2 tác dụng với vôi tôi xút.

  g) Cho C2H5COONa tác dụng với vôi tôi xút.

  Số trường hợp có thể thu được C2H6 là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>